Δημοσιεύθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο νόμος για τα τυχερά παιχνίδια

Με το τέλος του 2019 και πιο συγκεκριμένα στις 31/12/2019, το Υπουργείο Οικονομικών ανακοίνωσε μέσω της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του TRIS το σχέδιο νόμου με τίτλο: Θέσπιση Κανονισμού Παιγνίων και Κανονισμού Παιγνίων Τεχνικών Προδιαγραφών (ΤΕΠ), για τη διοργάνωση και διεξαγωγή τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου.

Βάσει Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, κάθε νόμος ενός κράτους – μέλους πρέπει να δημοσιεύεται στο TRIS για δημόσια διαβούλευση, πριν την οριστική του κατάθεση προς ψήφιση. Με την δημοσίευση του παραπάνω στις 31/12 προκύπτει ότι το πέρας της διαβούλευσης θα συμβεί την 1/4/2020. Μετά από αυτή την ημερομηνία αναμένεται να οριστεί η τελική μορφή του νέου νόμου και να ξεκινήσει η διαδικασία της διάθεσης των νέων, μόνιμων πλέον αδειών διεξαγωγής τυχερών παιχνιδιών μέσω διαδικτύου.

Ο νέος κανονισμός

Η διοργάνωση και διεξαγωγή τυχερών παιχνιδιών μέσω διαδικτύου επιτρέπεται μόνο κατόπιν άδειας από την Ε.Ε.Ε.Π., η οποία διέπεται από ειδικούς όρους. Οι τύποι των αδειών θα είναι δύο:

Τύπος 1: Άδεια διαδικτυακού στοιχήματος. Κόστος: 3.000.000 €

Τύπος 2: Άδεια λοιπών διαδικτυακών παιγνίων. Κόστος: 2.000.000 €

Στα λοιπά διαδικτυακά παιχνίδια περιλαμβάνονται τα τυχερά παιχνίδια καζίνο, το πόκερ και οι παραλλαγές του, παρεχόμενα διαδικτυακά και διεξαγόμενα είτε σε ζωντανή μετάδοση (live) είτε με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (Random Number Generator ή RNG).

Μπορεί να κατατεθεί αίτηση για έναν ή και για τους δύο τύπους άδειας από κάθε ενδιαφερόμενο με την ισχύ κάθε άδειας να είναι τα 7 χρόνια. Μία από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις που ορίζονται από τον κανονισμό για να είναι δυνατή η αίτηση αδείας, είναι να μην ήταν ο αιτών στη blacklist εντός τους έτους που προηγήθηκε της ημερομηνίας υποβολής της αίτησής του για τη χορήγηση της άδειας.

Το κομμάτι της εμπορικής επικοινωνίας

Η εμπορική επικοινωνία των παιχνιδιών είναι ένα από τα πιο αυστηρά οριοθετημένα από τον υπάρχοντα κανονισμό σημεία και το ίδιο προβλέπεται να ισχύσει και με τον νέο, καθώς κύριο μέλημα της πολιτείας είναι να προστατεύσει τους παίκτες από τυχόν προβλήματα που μπορεί να τους προκαλέσει η ενασχόλησή τους με τα τυχερά παιχνίδια. Μερικά από τα σημεία που αναφέρονται στο σχέδιο του νέου νόμου είναι τα εξής:

  • Υλικό διαφήμισης ή μάρκετινγκ, εντός του Κέντρου Πληροφορικού Συστήματος (ΚΠΣ) του κατόχου της άδειας, που με οποιονδήποτε τρόπο μεταδίδεται στον παίκτη, δεν επιτρέπεται να:

α)   Αποτελείται από απρεπή ή προσβλητικά γραφικά ή/και ήχο, όπως καθορίζεται από την Αρχή.

β) Επισκιάζει την περιοχή του Παιγνίου ή εμποδίζει ένα Παίγνιο σε εξέλιξη.

γ)   Περιέχει περιεχόμενο που έρχεται σε αντίθεση με τους κανόνες του Παιγνίου ή τους όρους και τις προϋποθέσεις του Ιστοτόπου.

δ) Στοχεύει ειδικά σε Παίκτες που έχουν αποκλειστεί από το Παίγνιο.

  • Ο Κάτοχος Άδειας οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Κανονισμού και τις αποφάσεις της Ε.Ε.Ε.Π. που ρυθμίζουν θέματα Εμπορικής Επικοινωνίας Τυχερών Παιγνίων.
  • Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο αξιοποίηση των στοιχείων επικοινωνίας που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία του Ηλεκτρονικού Λογαριασμού Παίκτη, για λόγους Εμπορικής Επικοινωνίας, χωρίς τη συναίνεση του Παίκτη.
  • Η Ε.Ε.Ε.Π. μπορεί να επιβάλλει την άμεση διακοπή οποιασδήποτε ενέργειας Εμπορικής Επικοινωνίας, η οποία αντίκειται στις κείμενες διατάξεις και στον Κανονισμό.
  • Ο Κάτοχος Άδειας μπορεί να διενεργεί εμπορική επικοινωνία σε λογαριασμούς που διατηρεί, αναπτύσσει και δημιουργεί ο ίδιος ή Συνεργάτης του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, υπό την προϋπόθεση ότι το μέσο κοινωνικής δικτύωσης παρέχει ειδικά φίλτρα και εφαρμογές αποκλεισμού της πρόσβασης των προσώπων που δεν έχουν συμπληρώσει το 21ο έτος της ηλικίας και σύμφωνα με τα ειδικώς προβλεπόμενα στις σχετικές με τα θέματα εμπορικής επικοινωνίας και Υπεύθυνου Παιχνιδιού κανονιστικές διατάξεις καθώς και στις σχετικές Οδηγίες της Ε.Ε.Ε.Π..
  • Ειδικότερα, η με οποιαδήποτε τρόπο διαφήμιση, προώθηση και προβολή των λοιπών διαδικτυακών παιγνίων, όταν διεξάγονται με τη χρήση γεννήτριας τυχαίων αριθμών (RNG), επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο μέσω του επίσημου ιστοτόπου του κατόχου άδειας διεξαγωγής τυχερών παιγνίων μέσω διαδικτύου, μέσω του οποίου διεξάγονται τα εν λόγω παίγνια.

Τα περιεχόμενα του νέου κανονισμού

Μερικά από τα στοιχεία που αναφέρονται στον νέο κανονισμό είναι:

  • Οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι κάτοχοι αδειών
  • Οι υποχρεώσεις των κατόχων αδειών
  • Οι τεχνικές προδιαγραφές των συστημάτων διεξαγωγής των παιχνιδιών που πρέπει να ακολουθούν οι κάτοχοι
  • Οι διαδικασίες παρακολούθησης, εποπτείας, ελέγχου και επιβολής κυρώσεων από τα ελεγκτικά όργανα

Απ’ ότι φαίνεται κι εφόσον ισχύσουν τα σημεία του νέου κανονισμού, γίνεται προσπάθεια για μόνιμη λύση του θέματος των online τυχερών παιχνιδιών στη χώρα μας, έχοντας σαν βάση την ισχύουσα προσωρινή νομοθεσία (4002/2011) και τροποποιώντας ορισμένα κομμάτια βάσει εμπειρίας και οδηγιών της Ε.Ε.Ε.Π. και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μένει να δούμε αν θα υπάρξουν αντιδράσεις και αλλαγές σε αυτόν, αφού δίνεται αυτή η δυνατότητα μέσω της τρίμηνης δημόσιας διαβούλευσης που γίνεται.

Όπως σε όλους τους κανονισμούς, υπάρχουν σημεία που έχουν περιθώρια βελτίωσης, ανάλογα και με την οπτική γωνία του καθενός. Το ζητούμενο πάντως είναι η προστασία των παικτών και η όσο το δυνατόν δικαιότερη ρύθμιση της αγοράς, ώστε παράλληλα να υπάρξουν οι προϋποθέσεις για την ανάπτυξή της. Άλλωστε τα τυχερά παιχνίδια αποτελούν μία τεράστια βιομηχανία παγκοσμίως, η οποία αν βρει εύφορο έδαφος μπορεί να αναπτυχθεί και στη χώρα μας, με πολλαπλά οφέλη εφόσον αυτό γίνει σωστά.